Liberty Kasko, Kasko teminatlarının yanı sıra, İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza ve Yol Yardım hizmetlerini de sunmaktadır.

Ürünümüzde bulunan teminatlar:

Trafik

Poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluk, zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alınır.

Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebep olacağı zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.

Kasko

Aracınızın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla çarpışması, gerek hareket, gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında, araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, aracın yanması, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi, teminat poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir.

İhtiyari Mali Mesuliyet

Sigortacı, poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine ait (terettüp eden) hukuki sorumluluğu ve poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar teminat altına alır.

Sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da teminat altına alır.

Ferdi Kaza

Araç içerisindeki yolcuları, maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altına alır.

Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiriyle sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.

Liberty yardım

Mini Onarım